ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ РІВНЯНЬ МІЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ

Ганна Олегівна Димова

Анотація


Економічна система охоплює параметри і характеристики суспільного виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ. В економічній системі вибір і формування як структури, так і способу функціонування є задачами управління, що забезпечують динаміку соціально-економічного розвитку.

У структурі системи управління можна виділити: об'єкт управління – це безпосередній пристрій, агрегат, підсистема загальної системи, в якій реалізується мета функціонування всієї системи; управляюча система – представляє собою орган управління (суб'єкт управління), що фіксує параметри об'єкта управління і виробляє керуючі впливи на об'єкт управління; обернений зв'язок – це об'єкт, підсистема, за допомогою якої реалізується вплив управляючої системи на керований об'єкт. Ці елементи разом утворюють замкнену систему управління.

Задачі управління економічною системою погано структуровані, і не завжди модель може бути побудована однозначним способом. Це означає, що цілі функціонування багатьох економічних систем не завжди можуть бути чітко сформульовані. Задача управління такою системою полягає в тому, щоб прийняти найкраще рішення для цієї системи.

Одним з ефективних методів дослідження економічної динаміки як в теоретичному, так і в прикладному аспекті є динамічні моделі витрати-випуск (моделі міжгалузевого балансу). Математичні залежності між величиною капітальних вкладень і приростом продукції є основою побудови різних варіантів динамічних моделей міжгалузевого балансу. Відмінною рисою динамічних моделей міжгалузевого балансу є виділення виробничих капіталовкладень (інвестицій) зі складу кінцевої продукції і вивчення їх впливу на зростання обсягу виробництва. В роботі складається та аналізується нелінійний варіант динамічної моделі Леонтьєва, розглядається можливість дослідження динамічних рівнянь міжгалузевого балансу при виникненні збурень в елементах матриць прямих матеріальних затрат та внутрішніх інвестицій. За результатами дослідження зроблені висновки про вплив збурень на матриці внутрішніх інвестицій і матеріальних витрат.

Ключові слова


характеристичне рівняння; власне значення; власний вектор; матриця; збурення; збіжність степеневих рядів; евклідова норма

Повний текст:

PDF

Посилання


Арнольд В. И. О матрицах, зависящих от параметров. Успехи математических наук. 1971. Т. XXVI. № 2 (158).С. 101-114.

Ван дер Варден Б. Л. Алгебра. М.: Наука, 1976. 649 с.

Гантмахер Ф. Р. Теория матриц. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 560 с.

Ланкастер П. Теория матриц. М.: Наука, 1978. 280 с.

Гилмор Р. Прикладная теория катастроф. Т. 1. М.: Мир, 1981. 344 с.

Кротов В. Ф., Лагоша Б. А., Лагоша С. М. Основы теории оптимального управления. М.: Мир, 1990. 430 с.

Марасанов В. В., Дымова А. О., Дымов В. С. Проекционные методы оценки состояний динамической системы при частично наблюдаемых выходных координатах. Проблеми інформаційних технологій. 2016. №1(019). С. 259-264.

Марасанов В. В., Дымова А. О., Дымов В. С. Исследование на чувствительность моделей динамических систем, полученных проекционным методом. Проблеми інформаційних технологій. 2016. №1(019). С. 169-173.

Димова Г. О. Дослідження чутливості та стійкості моделей динамічних систем. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2017. № 28-29. С. 5559.

Arnold, V. I. (1971). About Matrices Depending on Parameters. Successes of Mathematical Sciences. XXVI, 2 (158), 101-114.

Van der Varden, B. L. (1976). Algebra. M.: Science.

Gantmakher, F. R. (2004). Matrix Theory. M.: FIZMATLIT.

Lankaster, P. (1978), Matrix Theory. M.: Science.

Gilmor, R. (1981). Applied Catastrophe Theory. T. 1. M.: World.

Krotov, V. F., Lagosha, B. A., & Lagosha, S. M. (1990). Fundamentals of the Theory of Optimal Control. M.: World.

Marasanov, V. V., Dymova, A. O., & Dymov, V. S. (2016). Projection Methods for Estimating the States of a Dynamical System with Partially Observed Output Coordinates. Problems of Informational Technologies. 1 (019). 259-264.

Marasanov, V. V, Dymova, A. O., & Dymov, V. S. (2016). Sensitivity Investigation of the Dynamic Systems Models Obtained by the Projection Method. Problems of Informational Technologies. 1 (019). 169-173.

Dymova, H. O. (2017). Investigation of Sensitivity and Stability of Models of Dynamic Systems. Computer-Integrated Technologies: Education, Science, Production. 28-29, 55-59.
DOI: https://doi.org/10.32782/2618-0340/2020.1-3.5

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 
Google Scholar, Index Copernicus International Journals Master List, CrossRef, National Library of Ukraine (Vernadsky), Бібліометрика української науки.
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License