ГРУПА СИМЕТРІЇ ОРНАМЕНТУ НА ЕСКІЗІ М. К. ЕШЕРА «ЯЩІРКИ» І РУХИ ПЛОЩИНІ, ЩО ОПИСУЮТЬ УТВОРЕННЯ ЙОГО ФІГУРНОЇ ПЛИТКИ

Александр Юрьевич Ницын

Анотація


Способи побудови фігурних плиток, що стилізують зображення тварин і рослин і цілком заповнюють площину, не є на даний час предметом наукових досліджень. Це пояснюється тим, що автори багатьох наукових праць розглядають гравюри М. К. Ешера як мозаїку, складену з багатокутників з нанесеним на них малюнком, що повторюється. Тому вони шукають в них фрагменти, які вписуються в ромби, квадрати, правильні трикутники або правильні шестикутники, і за їх допомогою складають мозаїку. Ми ж пішли іншим шляхом - шляхом відкриття законів симетрії, що дозволяють побудувати плоску фігуру, що стилізує образи рослин і тварин і заповнює площину без накладень і пропусків.

Таким чином, мета статті полягає в тому, щоб встановити правило побудови фігури, що стилізує зображення тварин і рослин і заповнює площину без накладень і пропусків при паралельних перенесеннях і обертаннях її повторень.

Запропоновано правило побудови фігурних плиток, що стилізують зображення рослин і тварин і заповнюють площину без накладень і пропусків при паралельних перенесеннях і обертаннях її повторень, зокрема фігурних плиток, що узагальнюють зображення зооморфних форм на ескізах М. К. Ешера «Ящірки» і «Метелики». Запропоноване правило було застосовано для складання орнаментів, що стилізують ескізи М. К. Ешера «Ящірки» і «Метелики». Показано, що дані орнаменти мають множину осей симетрії 3-го порядку, множину осей симетрії 6-го порядку і шість векторів трансляції. Виявлено зв’язок між рухами площини, що приводять до утворення фігурної плитки, і групою симетрії орнаменту, отриманого на її основі. Встановлено, що симетрія орнаменту і його фігура, що повторюється, описуються групами обертання 6-го порядку і групами паралельних перенесень осей обертання. Отже, якщо якій-небудь фігурі відповідає будь-яка група перетворень площини, тоді такій же групі перетворень площини відповідатиме орнамент, отриманий паралельними переносами і обертаннями її повторень. Розроблено орнамент «Композиція № 1», не описаний в літературі з історії та теорії орнаменту. Передбачено, що предметом подальших досліджень буде застосування однієї з кристалографічних груп симетрії Є. С. Федорова до побудови фігурної плитки, що стилізує зооморфну форму на одній з гравюр М. К. Ешера.

Ключові слова


замощення площини; фігурні плитки у формі тварин і рослин; стилізація гравюр М. К. Ешера

Повний текст:

PDF

Посилання


Coxeter H. S. M. Regular Polytopes. Tessellations and Honeycombs. New York: Dover Books on Mathematics, 1973. 368 p.

Grünbaum B., Shephard G. C. Tilings and Patterns. 2nd ed. New York: Dover Books on Mathematics, 2016. 700 p.

Raedschelders P. Tilings and Other Unusual Escher-Related Prints. MC Escher’s Legacy: A Centennial Celebration. Berlin: Springer, 2005. P. 230–243.

Hofstadter Douglas. Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid. New York: Basic Books, 1979. 752 p.

Gardner M. Penrose Tiles to Trapdoor Ciphers and the Return of Dr. Matrix. New York: W. H. Freeman, 1989. 311 p.

MC Escher’s Legacy: A Centennial Celebration. (Ed. by Schattschneider D. and Emmer M.). Berlin: Springer, 2005. 489 p.

Кокстер Гарольд С. М. Введение в геометрию / пер. с англ. А. Б. Катка и С. Б. Катка; под ред. Б. А. Розенфельда и И. М. Яглома. Москва: Наука, 1966. 648 с.

Шубников А. В., Копцик В. А. Симметрия в науке и искусстве. Москва: Наука, 1972. 339 с.

Bool F. H., Kist J. R., Locher J. L., Wierda F. M. C. Escher: His life and complete graphic work. New York: Harry N. Abrams, 1982. 349 p.

Escher M. C. The World of M. C. Escher. (Ed. by J. L. Locher). New York: Harry N. Abrams, 1974. 235 p.

Орнамент всех времён и стилей : в 2 т. / пер. с франц. Б. П. Павлова / под ред. Т. И. Хлебнова. Москва : Арт-Родник, 2004. Т. 1 : Античное искусство, искусство Азии, Средние века. 270 с.

Орнамент всех времён и стилей : в 2 т. / пер. с франц. Б. П. Павлова / под ред. Т. И. Хлебнова. Москва : Арт-Родник, 2004. Т. 2 : Средневековое искусство, Ренессанс, XVII–XIX века. 248 с.

Coxeter H. S. M. (1973). Regular Polytopes. Tessellations and Honeycombs. New York: Dover Books on Mathematics.

Grünbaum B., Shephard G. C. (2016). Tilings and Patterns (2nd ed.). New York: Dover Books on Mathematics.

Raedschelders P. Tilings and Other Unusual Escher-Related Prints (2005). MC Escher’s Legacy: A Centennial Celebration. Berlin: Springer, pp. 230–243.

Hofstadter Douglas (1979). Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid. New York: Basic Books.

Gardner M. (1989). Penrose Tiles to Trapdoor Ciphers and the Return of Dr. Matrix. New York: W. H. Freeman.

Schattschneider D., & Emmer M. (Eds). (2005). MC Escher’s Legacy: A Centennial Celebration. Berlin: Springer.

Kokster Garold S. M. (1966). Vvedenie v geometriyu / per. s angl. A. B. Katka i S. B. Katka; pod red. B. A. Rozenfelda s I. M. Yagloma. Moskva: Nauka.

Shubnskov A. V., Koptsik V. A. (1972). Simmetriya v nauke i iskusstve. Moskva: Nauka.

Bool F. H., Kist J. R., Locher J. L., Wierda F. (1982). M. C. Escher: His life and complete graphic work. New York: Harry N. Abrams.

Escher M. C. (1974). The World of M. C. Escher. (Ed. J. L. Locher), New York: Harry N. Abrams.

Ornament vseh vremen i stiley : v 2 t. / per s frants. B. P. Pavlova / pod red. T. I. Hlebnova. (2004). Moskva: Art-Rodnik.T. 1.: Antichnoe iskusstvo, iskusstvo Azii, Srednie veka.

Ornament vseh vremen i stiley : v 2 t. / per s frants. B. P. Pavlova / pod red. T. I. Hlebnova. (2004). Moskva: Art-Rodnik. T. 2.: Srednevekovoe iskusstvo, Renessans, XVII–XIX veka.
DOI: https://doi.org/10.32782/2618-0340/2020.1-3.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 
Google Scholar, Index Copernicus International Journals Master List, CrossRef, National Library of Ukraine (Vernadsky), Бібліометрика української науки.
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License