ДО ПИТАННЯ РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИК ТА АЛГОРИТМІВ СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ

Олег Віталійович Регіда

Анотація


Нині у процесах архітектурно-будівельного проектування широко застосовуються комп’ютерні інформаційні технології, що реалізовані за допомогою CAD/CAM/CAE (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing / Computer Aided Engineering) систем, таких як ArchiCAD, Allplan, Revit, САПФІР, ЛІРА-САПР і т. д. Зазначені засоби отримали узагальнену назву BIM (Building Information Modeling), що означає будівельне інформаційне моделювання. Одну з базових його складових становить комп’ютерна графіка, реалізована на основі параметричного геометричного моделювання, перспективним подальшим розвитком якого є структурно-параметричне формоутворення. Тому вдосконалення відповідних  методів, способів, прийомів та алгоритмів вважається важливою науково-технічною проблемою.

BIM-технології суттєвим чином сприяють підвищенню продуктивності праці, якості результатів роботи багатьох будівельних проектних організацій. У публікації виконано аналіз теперішнього стану належних автоматизованих систем із метою врахування наявних вимог користувачів стосовно комп’ютерного формоутворення, визначено деякі актуальні задачі його покращення. Запропоновані нові алгоритми спрямовані на вирішення окреслених питань, поліпшення обчислювальної ефективності програмних засобів, забезпечення проведення оптимізації отримуваних інженерних розв’язків у певних техніко-економічних аспектах. Напрацьований математичний апарат характеризується універсальністю, тобто незалежністю від змісту конкретних виробничих завдань. У дослідженні подано відповідні приклади використання. Відкритість сучасних комп’ютерних інформаційних систем дозволяє користувачам створювати свої власні програмні додатки, які ефективно вирішують спеціалізовані задачі. Це забезпечує гнучку адаптацію існуючих автоматизованих систем архітектурно-будівельного проектування до вимог практики. Тому питання розроблення нових продуктивних алгоритмів комп’ютерного структурно-параметричного моделювання є доволі актуальним. У статті визначено деякі напрямки подальших наукових розвідок розглянутого плану.

Ключові слова


будівельні об’єкти; життєвий цикл; BIM-технології; структурно-параметричне моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Барабаш М. С. Компьютерное моделирование процессов жизненного цикла объектов строительства: Монография. Киев: Издательство Сталь, 2014. 301 с.

Барабаш М. С. Программные комплексы САПФИР и ЛИРА-САПР – основа отечественных BIM-технологий: Монография. Москва: Издательство Юрайт, 2013. 366 с.

Ланцов А. Л. Компьютерное проектирование в архитектуре. ArchiCAD 11. Москва: ДМК-Пресс, 2009. 800 с.

Некрасов А. В., Срыбных М. А. Allplan 2014. Первый проект от эскиза до презентации. Екатеринбург: Уралкомплект-наука, 2014. 250 с.

Aubin P. F. The Aubin Academy Revit Architecture, covers Version 2016 and beyond. Oak Lawn: G3B Press, 2015. 801 p.

Киевская Е. И., Барабаш М. С. Принципы параметрического моделирования строительных объектов. Современное строительство и архитектура. 2016. Вып. 1. С. 16–22.

Ванін В. В., Вірченко Г. А. Визначення та основні положення структурно-параметричного геометричного моделювання. Геометричне та комп’ютерне моделювання. 2009. Вип. 23. С. 42–48.

Вірченко С. Г. Застосування структурно-параметричного підходу для динамічного формоутворення технічних об’єктів. Технічна естетика і дизайн. 2017. Вип. 13. С. 47–51.

Vanin V., Virchenko G., Virchenko S., Nezenko A. Computer variant dynamic forming of technical objects on the example of the aircraft wing. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. № 6/7 (90). P. 67–73.

Вірченко Г. А. Узагальнення структурно-параметричного підходу до геометричного моделювання об’єктів машинобудування: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.01.01. Київ: Політехніка, 2011. 41 с.

Ванін В. В., Вірченко Г. А., Ванін І. В. Деякі питання розробки обчислювальних алгоритмів структурно-параметричного-моделювання складних геометричних об’єктів. Прикладна геометрія та інженерна графіка. 2006. Вип. 76. С. 17–23.

Barabash, M. S. (2014). Kompyuternoe modelirovanie protsessov zhiznennogo tsikla ob'ektov stroitelstva: Monografiya. Kiev: Izdatelstvo Stal.

Barabash, M. S. (2013) Programmnyie kompleksyi SAPFIR i LIRA-SAPR – osnova otechestvennyih BIM-tehnologiy: Monografiya. Moskva: Izdatelstvo Yurayt.

Lantsov, A. L. (2009). Kompyuternoe proektirovanie v arhitekture. ArchiCAD 11. Moskva: DMK-Press.

Nekrasov, A. V., & Sryibnyih, M. A. (2014). Allplan 2014. Pervyiy proekt ot eskiza do prezentatsii. Ekaterinburg: Uralkomplekt-nauka.

Aubin, P. F. (2015). The Aubin Academy Revit Architecture, covers Version 2016 and beyond. Oak Lawn: G3B Press.

Kievskaya, E. I., & Barabash, M. S. (2016). Printsipyi parametricheskogo modelirovaniya stroitelnyih ob'ektov. Sovremennoe stroitelstvo i arhitektura. 1, 16–22.

Vanin, V. V., & Virchenko, G. A. (2009). Vyznachennia ta osnovni polozhennia strukturno-parametrychnoho heometrychnoho modeliuvannia. Heometrychne ta kompiuterne modeliuvannia. 23, 42–48.

Virchenko, S. G. (2017). Zastosuvannia strukturno-parametrychnoho pidkhodu dlia dynamichnoho formoutvorennia tekhnichnykh obiektiv. Tekhnichna estetyka i dyzain, 13, 47–51.

Vanin, V., Virchenko, G., Virchenko, S., & Nezenko, A. (2017). Computer variant dynamic forming of technical objects on the example of the aircraft wing. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/7 (90), 67–73.

Virchenko, G. A. (2011). Uzahalnennia strukturno-parametrychnoho pidkhodu do heometrychnoho modeliuvannia obiektiv mashynobuduvannia: avtoref. dys. ... d-ra tekhn. nauk: 05.01.01. Kyiv, Politekhnika.

Vanin, V. V., Virchenko, G. A., & Vanin, I. V. (2006). Deiaki pytannia rozrobky obchysliuvalnykh alhorytmiv strukturno-parametrychnoho-modeliuvannia skladnykh heometrychnykh obiektiv. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika, 76, 17–23.
DOI: https://doi.org/10.32782/2618-0340/2020.1-3.18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 
Google Scholar, Index Copernicus International Journals Master List, CrossRef, National Library of Ukraine (Vernadsky), Бібліометрика української науки.
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License