МОДЕЛЬ ТА МЕТОД ЗНАХОДЖЕННЯ ОПОРНОГО ТА ОПТИМАЛЬНИХ ПЛАНІВ МОДИФІКОВАНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ У ВИПАДКУ ГРУПУВАННЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ВАНТАЖУ

В’ячеслав Петрович Славич, Катерина Денисівна Доброва

Анотація


В даній роботі запропоновано модель спеціального типу транспортної задачі, на умови якої додається обмеження за вивезенням вантажу із груп постачальників, що закріплені за відповідними постачальниками більш високого порядку, які мають власні обмеження запасів вантажу. Це додаткове обмеження дійсно зустрічається в практиці вантажних перевезень, оскільки постачальники, як правило, в свою чергу отримують вантаж від заводів, місць видобування природних ресурсів, оптових складів та інше. Для зазначеної моделі розроблено модифіковані методи знаходження опорного та оптимального планів вантажних перевезень з метою мінімізації вартості перевезень в заданих обмеженнях.

Ключові слова


транспортна задача; модифікована транспортна задача; споживачі; постачальники; опорний план; оптимальний план; метод потенціалів

Повний текст:

PDF

Посилання


Афанасьев Л.Л. Единая транспортная система и автомобильные перевозки. М.: Транспорт, 1984. 333 с.

Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Терещенко Т.О. Математичне програмування. Київ:КНЕУ, 2001. 250с.

Гаджинский А.М. Практикум по логистике. М.: Дашков и К, 2010. 312 с.

Канторович Л. В. Математико-экономические работы. Новосибирск: Наука, 2011. 760 с.

Курганов В. М. Логистика. Транспорт исклад в цепи поставок товаров. М.: Книжный мир, 2009. 512 с.

Левковець П. Р., СергійчукІ. М., Сергійчук А. І. Удосконалення керування рухом автотранспортних засобів. Вісник Національного транспортного університету. 2006. № 11. С. 236–239.

Славич В. П., Доброва К. Д. Модель задачі про потік вантажу із додатковими подвійними обмеженнями. Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 25-26 квітня 2019 р.). Херсон: ФОП ВишемирськийВ.С., 2019. С. 378–380.

Afanasev, L. L. (1984). Edinaya transportnaya Sistema i avtomobilnyie perevozki. M.: Transport.

VItlInskiy,V. V., Nakonechniy,S. I., & Tereschenko,T. O. (2001). Matematichne programuvannya. Kyiv: KNEU.

Gadzhinskiy, A. M. (2010). Praktikum po logistike. M.: Dashkov i K.

Kantorovich, L. V. (2011). Matematiko-ekonomicheskie rabotyi. Novosibirsk: Nauka.

Kurganov, V. M. (2009). Logistika. Transportiskladvtsepipostavoktovarov. M.: Knizhnyiymir.

Levkovets, P. R., Serhiichuk, I. M., & Serhiichuk, A. I. (2006). Udoskonalennia keruvannia rukhom avtotransportnykh zasobiv. Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu. 11, 236–239.

Slavych, V. P., & Dobrova, K. D. (2019). Model zadachi pro potik vantazhu iz dodatkovymy podviinymy obmezhenniamy. Proceedings of the Modernizatsiia ekonomiky: suchasni realii, prohnozni stsenarii ta perspektyvy rozvytku: Materialy I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kherson, 25-26 April, 2019). Kherson: FOP Vyshemyrskyi V.S., pp. 378–380.
DOI: https://doi.org/10.32782/2618-0340/2020.1-3.19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 
Google Scholar, Index Copernicus International Journals Master List, CrossRef, National Library of Ukraine (Vernadsky), Бібліометрика української науки.
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License