ЗАГАЛЬНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПОЗДОВЖНІХ КОЛИВАНЬ СТРИЖНЯ

Роман Мар’янович Тацій, Оксана Юріївна Чмир, Оксана Олександрівна Карабин

Анотація


Моделювання коливних процесів пов’язане з диференціальними рівняннями другого порядку в частинних похідних (загальні крайові задачі). Поздовжні коливання стрижнів є коливними процесами для вивчення яких застосовуються дискретно-неперервні математичні моделі, основою яких є загальні крайові задачі. Методи розв’язування нестаціонарних крайових задач можна поділити на прямі, основу яких становить метод відокремлення змінних, метод джерел (метод функції Ґріна), метод інтегральних перетворень, наближені та числові методи.

У багатьох випадках отримати розв’язки таких задач в замкнутому вигляді викликає великі труднощі. Уникнути труднощів можна зведенням вказаних задач до квазідиференціальних рівнянь, аналітичні розв’язки яких порівняно легше можна отримати із застосуванням матричного числення. Обґрунтування існування та побудова точних аналітичних розв’язків квазідиференціальних рівнянь, розробка програм для наближених обчислень власних значень та власних функцій є актуальними завданнями.

Запропонована в даній роботі схема побудови розв’язку належить до прямих методів розв’язування крайових задач. В роботі розглянуто загальні крайові задачі для поздовжніх коливань стрижня, який складається з двох частин кусково-сталого перерізу та навантаженням в правій частині. Розглянуто п’ять різних випадків крайових умов. Знайдено розв’язки таких задач з використанням концепції квазіпохідних, сучасної теорії систем лінійних диференціальних рівнянь, класичного методу Фур’є та методу редукції. Концепція квазіпохідних дозволяє обходити проблему множення узагальнених функцій, які виникають в правій частинні рівняння залежно від виду навантаження.

За допомогою методу редукції розв’язування задачі зводиться до знаходження розв’язків двох задач. Одна задача є стаціонарною неоднорідною крайовою задачею з вихідними крайовими умовами. Друга задача є мішаною задачею з нульовими крайовими умовами для певного неоднорідного рівняння. Проміжок інтегрування розбивається на відрізки. Задачі розглядаються на кожному відрізку розбиття, а потім за допомогою матричного числення записується аналітичний вираз розв’язку. Такий підхід дозволяє застосовувати програмні засоби до процесу розв’язування задачі, зокрема для знаходження власних значень та власних функцій.

Ключові слова


квазідиференціальне рівняння; крайова задача; матриця Коші; задача на власні значення; метод Фур’є; метод власних функцій

Повний текст:

PDF

Посилання


Тацій Р. М., Власій О. О., Стасюк М. Ф. Загальна перша крайова задача для рівняння теплопровідності з кусково-змінними коефіцієнтами. Вісник НУ «Львівська політехніка»: Серія «Фіз.-мат. науки». 2014. № 804. С. 64–69.

Тацій Р. М., Карабин О. О., Чмир О. Ю. Загальна схема дослідження поздовжніх коливань стрижнів кусково-сталого перерізу. Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 14-19 травня 2018 р.). Івано-Франківськ, 2018. С. 386–391.

Тацій Р. М., Чмир О. Ю., Карабин О. О. Загальні крайові задачі для гіперболічного рівняння із кусково-неперервними коефіцієнтами та правими частинами. Дослідження в математиці і механіці. 2017. Т. 22, Вип. 2(30). С. 55–70.

Арсенин В. Я. Методы математической физики. М.: Наука, 1974. 432 с.

Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1977. 735 с.

Тацій Р. М., Стасюк М. Ф., Мазуренко В. В., Власій О. О. Узагальнені квазідиференціальні рівняння. Дрогобич: Коло, 2011. 297 с.

Тацій Р. М., Мазуренко В. В. Дискретно-неперервні крайові задачі для квазідиференціальних рівнянь парного порядку. Математичні методи та фізико-механічні поля. 2001. Т.44. №1. С. 43–53.

Тацій Р. М., Чмир О. Ю., Карабин О. О. Схема дослідження поздовжніх коливань стрижня кусково-сталого перерізу. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 2018. № 18. С. 61–70.

Tatsij, R. M., Vlasij, O. O., & Stasjuk, M. F (2014). Zagalna persha krayova zadacha dlya rivnyannya teploprovidnosti z kuskovo-zminnymy koefitsiyentamy. Buleten Universytetu "Lvivska Politekhnika", seriya "Phizyka i matematyka". 804, 64–69.

Tatsij, R. M., Chmyr, O. Yu., & Karabyn, O. O. (2018). Zagalna schema doslidzhennya pozdovzhnikh kolyvan stryzhniv kuskovo-stalogo pererizu. Proceedings of the Informatsyiyni tekhnologiyi ta compyuterne modelyuvannya: materials Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. (Ukraine, Ivano-Frankivsk, May 14-19, 2018), Ivano-Frankivsk, pp. 386–391.

Tatsij, R. M., Chmyr, O. Yu., & Karabyn, O. O. (2017). Zagalni krayovi zadachi dlya hiperbolichnogo rivnyannya iz kuskovo-neperervnymy koefitsientamy ta pravymy chastynamy. Doslidzhennya v matematytchi i mekhanitchi. 22, 2(30), 55–70.

Arsenin, V. Ya.(1974). Metody matematicheskoyu phiziki. Moscow: Nauka.

Tikhonov, A. N., Samarskii, A. A. (1977). Uravneniya matematicheskoyu phiziki. Moscow: Nauka.

Tatsij, R. M., Stasjuk, M. F., Mazurenko, V. V., & Vlasij, O. O. (2011). Uzagalneni kvazidyferentsialni rivnyannya. Drogobych: Kolo.

Tatsij, R. M., & Mazurenko, V. V. (2001). Dyskretno-neperervni krayovi zadachi dlya kvazi-dyfererentsialykh rivnyan dovilnogo poryadku. Reports of the Mathematical Methods and Physico-Mechanical Fields. 44, 1, 43–53.

Tatsij, R. M., Chmyr, O. Yu., & Karabyn, O. O. (2018). Schema doslidzhennya pozdovzhnikh kolyvan stryzhniv kuskovo-stalogo pererizu. Visnyk Lvivskogo derzhavnogo universytetu bezpeky zhyttyediyalnosti. 18, 61–70.
DOI: https://doi.org/10.32782/2618-0340/2020.1-3.20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 
Google Scholar, Index Copernicus International Journals Master List, CrossRef, National Library of Ukraine (Vernadsky), Бібліометрика української науки.
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License