ПРАВИЛА РОЗГОРТАННЯ ЗНАКОВИХ КОМБІНАТОРНИХ ПРОСТОРІВ

Надія Костянтинівна Тимофієва

Анотація


Знакові комбінаторні простори існують в двох станах: спокої (згорнутому), який задається знаком, та динаміці (розгорнутому), який розгортається зі згорнутого. Точками цих просторів є комбінаторні конфігурації різних типів. В основі їхньої побудови лежать правила утворення та впорядкування цих об’єктів. Останні формуються з елементів заданої базової множини трьома рекурентними комбінаторними операторами, а упорядковуються за правилами, в яких використано властивість періодичності. Знаковий згорнутий комбінаторний простір задається інформаційним знаком, який містить базову множину, його тип і правила утворення з елементів базової множини точок розгорнутого простору.

У природі існує скінченне число множин комбінаторних конфігурацій одного і того ж типу, кожна з яких може бути впорядкована різними способами як строго, так і хаотично. Як показав аналіз цих множин, багато з них упорядковуються одними і тими самими строгими процедурами, тобто існують закономірності їхнього генерування. Однією з них є властивість періодичності, яка випливає з рекурентного способу утворення та впорядкування комбінаторних конфігурацій. На основі цієї властивості розроблено рекурентно-періодичний метод, орієнтований для генерування комбінаторних конфігурацій різних типів. За допомогою цього методу упорядкування структурованих комбінаторних множин проводиться за одними і тими самими правилами, а деякі з них генеруються різними модифікаціями одного і того самого алгоритму.

В статті описуються правила утворення та впорядкування структурованих комбінаторних множин, відповідно і знакових комбінаторних просторів. Уведено три рекурентні комбінаторні оператори, за допомогою яких формуються комбінаторні конфігурації. Це – транспозиція, вибирання та арифметичний оператор. Сформульовано три правила, за якими упорядковуються комбінаторні множини. Ці правила формуються на основі аналізу їхньої структури. Генерування комбінаторних множин проводиться з елементів заданої базової множини за допомогою наведених правил. Тобто, для їхнього впорядкування достатньо задати тип комбінаторної конфігурації, базову множину та правила їхнього утворення та впорядкування. Аналогічно описується і знаковий комбінаторний простір.  


Ключові слова


знаковий комбінаторний простір; комбінаторна конфігурація; властивість періодичності; рекурентні комбінаторні оператори; інформаційний знак

Повний текст:

PDF

Посилання


Тимофієва Н.К. Знакові комбінаторні простори та штучний інтелект. Штучний інтелект. 2015. № 1-2(67-68). С.180 –189.

Рейнгольд Э., Нивергельт Ю., Део Н. Комбинаторные алгоритмы. Теория и практика / Пер. с англ. М.: Мир, 1980. 476 с.

Липский В. Комбинаторика для программистов / Пер. с польск. М.: Мир, 1988. 213 с.

Тимофієва Н.К. Теорія комбінаторної оптимізації та задачі штучного інтелекту. Прикладні питання математичного моделювання. 2018, № 2. С. 161–172. https://doi.org/10.32782/2618-0340-2018-2-161-172

Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Основные алгоритмы / Пер. с англ. В 3 т. М.: Мир, 1976. Т. 1. 735 с.

Литвиненко О. С. Методи генерації комбінаторних конфігурацій та їх застосування в математичному і комп'ютерному моделюванні задач перевезення та обробки вантажів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02., Х.: Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного, 2018. 21 с.

Стефлюк С. Д. Многочлени розбиттів та їх застосування: автореферат... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника,: 2016. 18 с.

Тимофієва Н.К. Теоретико-числові методи розв'язання задач комбінаторної оптимізації: автореф. дис... докт. техн. наук: 01.05.02. К.: ІК ім. В.М. Глушкова НАН України, 2007. 32 с.

Tymofijeva, N. K. (2015). Znakovi kombinatorni prostory ta shtuchy’j intelekt Shtuchny`j intelekt, 67-68 (1-2), 180 –189.

Reinhold, E., Nyverhelt, Yu., & Deo, N. (1980). Kombinatornyje alhoritmy. Teorija i praktika / Per. s anhl. M.: Mir.

Lypskyi, V. (1982). Kombinatorika dlija prohrammistov / Per. s polsk. M.: Mir.

Tymofiieva, N. K. Teoriia kombinatornoi optymizatsii ta zadachi shtuchnoho intelektu. Prykladni pytannia matematychnoho modeliuvannia. 2018, № 2. С. 161–172. https://doi.org/10.32782/2618-0340-2018-2-161-172

Knut, D. (1976). Iskusstvo prohrammirovanija dlja EVM. Osnovnye alhoritmy. Per. s anhl. V 3 t. M.: Myr. T. 1.

Lytvynenko, O. S. (2018). Metody heneratsii kombinatornykh konfihuratsiy’j ta ikh zastosuvannja v matematychnomu i kompiuternomu modeliuvanni zadach perevezennja ta obrobky vantazhiv: avtoref. dys. ... kand. tekhn. nauk : 01.05.02. Kharkiv: Іn-т problem machynobud. іm. А.M. Pidhornoho.

Stefliuk, S. D. (2016). Mnohochleny rozbyttiv ta yikh zastosuvannia: avtoreferat... kand. fiz.-mat. nauk, spets.: 01.01.06. Ivano-Frankivsk: Prykarpatskyy’j nath. un-т іm. V. Stefanyka.

Tymofiieva, N. K. (2007). Teoretyko-chyslovi metody rozviazannia zadach kombinatornoi optymizatsii: avtoref. dys... dokt. tekhn. nauk: 01.05.02. Kyiv: ІK іm. V.M. Gluchkova NАN Ukrainy.
DOI: https://doi.org/10.32782/2618-0340/2020.1-3.21

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 
Google Scholar, Index Copernicus International Journals Master List, CrossRef, National Library of Ukraine (Vernadsky), Бібліометрика української науки.
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License