МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

Анатолій Васильович Усов, Юлія Євгеніївна Сікіраш

Анотація


Стаття узагальнює аргументи та контраргументи з питання ідентифікації просторового стану виробничої системи для оцінки ефективності її функціонування та оптимізації цільових функцій при вирішенні завдань управління розвитком. Основною метою проведеного дослідження є розробка підходу до моделювання системи управління розвитком виробничого підприємства. Проблема управління розвитком виробничих підприємств засвідчила, що кожному рівню аналізу стану підприємства і оцінці динаміки його розвитку та проблемної ситуації відповідає агрегований набір оцінок, які враховують як окремі показники, так і їх різні групи. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що процес управління розвитком підприємства стає все більш слабко структурованим і випадковим, у зв’язку з чим виникає необхідність в управлінні даним процесом.

Дослідження питання управління розвитком підприємств при цілеспрямованій зміні параметрів, структури і властивостей системи та збуренні зовнішнього і внутрішнього середовища вимагають використання нових моделей управління, при цьому кожна нова модель повинна бути краще ніж та, що замінюється. Запропонований підхід до моделювання системи управління розвитком виробничого підприємства та його практична реалізація дають можливість визначати домінуючі параметри розвитку виробничих підприємств і своєчасно відстежувати імпульси і простір станів виробничої системи в якості параметрів для її розвитку. Аналіз стану виробничої системи і оцінка динаміки її розвитку показують необхідність формування системи узагальнених векторно-скалярних, ситуаційно орієнтованих показників. Представлені показники виробничої системи у вигляді вектору стану вхідного та вихідного векторів можуть бути базовими для ідентифікації стану підприємства, а також можуть бути використані для оцінки ефективності його функціонування і для оптимізаційних цільових функцій при розв’язанні задач управління розвитком підприємства. 

Ключові слова


розвиток; виробниче підприємство; моделювання стану виробничої системи; управління; оптимізація; простір станів

Повний текст:

PDF

Посилання


Воронов А.А. Устойчивость, управляемость, наблюдаемость. М.: Наука, 1979. 336 с.

Управление устойчивым развитием предприятий : монография. / Петров Э.Г., Подмогильный Н.В, Соколова Н.А., Ходаков В.Е. Херсон, 2009. 558 с.

Оборский Г.А., Усов А.В., Дмитришин Д.В. Моделирование систем : монография. Одесса : Астропринт, 2013. 664с.

Гончаренко Е.Н. Устойчивое развитие предприятия: методология, механизмы, модели : монография. Одесса : Атлант, 2014. 382 с.

Боровська Т.М. Математичні моделі функціонування і розвитку виробничих систем на базі методології оптимального агрегування : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2018. 308 с.

Беллман Р., Калаба Р. Динамическое программирование и современная теория управления. М.: Наука, 1969. 119 с.

Бурков В.Н., Новиков Д.А. Введение в теорию активных систем. М.: ИПУ РАН, 1996. 125 с.

Теория автоматического управления : в 2 ч. / Под редакцией Воронова А.А. М.: Высшая школа, 1986. Ч.1. 367 с.

Понтрягин Л.С. Принцип максимума в оптимальном управлении. М.: Едиториал УРСС, 2004. 64 с.

Koba E.V., Dyshlik O.N. Estimating the overlapping probability for complex demands in queuing systems. Cybernetics and Systems Analysis. 2010. Vol. 46. №3. P. 506-511. DOI: 10.1007/s10559-010-9226-x.

Lobel I., Ozdaglar A. Distributed Subgradient Methods for Convex Optimization Over Random Networks. IEEE Transactions on Automatic Control. 2011. Vol. 56. №6. P. 1291-1306. OI:10.1109/TAC.2010.2091295.

Voronov, A.A. (1979) Ustoychivost, upravlyaemost, nablyudaemost. M.: Nauka.

Petrov E.G., Podmogilnyiy, N.V, Sokolova N.A., & Hodakov, V.E. (2009) Upravlenie ustoychivyim razvitiem predpriyatiy : monografiya. Herson.

Oborskiy, G.A., Usov, A.V., & Dmitrishin, D.V. (2013) Modelirovanie system : monografiya. Odessa: Astroprint.

Goncharenko, E.N. (2014) Ustoychivoe razvitie predpriyatiya: metodologiya, mehanizmyi, modeli : monografiya. Odessa: Atlant.

Borovska, T.M. (2018) Matematychni modeli funktsionuvannia i rozvytku vyrobnychykh system na bazi metodolohii optymalnoho ahrehuvannia: monohrafiia. Vinnytsia : VNTU.

Bellman, R., & Kalaba, R. (1969) Dinamicheskoe programmirovanie i sovremennaya teoriya upravleniya. M.: Nauka.

Burkov, V.N., & Novikov, D.A. (1996) Vvedenie v teoriyu aktivnyih sistem. M.: IPU RAN.

Voronov, A.A. (Ed). (1986) Teoriya avtomaticheskogo upravleniya. (Vol. 1). M.: Vyisshaya shkola.

Pontryagin, L.S. (2004) Printsip maksimuma v optimalnom upravlenii. M.: Editorial URSS.

Koba, E.V., & Dyshlik, O.N. (2010) Estimating the overlapping probability for complex demands in queuing systems. Cybernetics and Systems Analysis. 46, 10, 506-511. DOI: 10.1007/s10559-010-9226-x.

Lobel, I, & Ozdaglar, A. (2011) Distributed Subgradient Methods for Convex Optimization Over Random Networks. IEEE Transactions on Automatic Control. 56, 6, 1291-1306. DOI:10.1109/TAC.2010.2091295.
DOI: https://doi.org/10.32782/2618-0340/2020.1-3.22

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 
Google Scholar, Index Copernicus International Journals Master List, CrossRef, National Library of Ukraine (Vernadsky), Бібліометрика української науки.
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License