Всі періодичні видання ХНТУ


ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Прикладні питання математичного моделювання

Новий сайт: https://ojs.kntu.net.ua/index.php/aqmm/issue/archive

Рік заснування: 2018

ISSN: 2618-0332, 2618-0340

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 23529 – 13369 Р від 03.08.2018 р.

DOI: 10.32782

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

The National Journal of Biomedical Engineering

Всеукраїнський міжвузівський журнал

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології

Науковий журнал «Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології » є періодичним науковим виданням, призначеним для публікації новітніх високоякісних наукових статей за наступними науковими напрямами:

1. Актуальні проблеми державного управління в системі соціального та економічного розвитку українського суспільства.

2. Актуальні проблеми педагогічного забезпечення навчального процесу в системі середньої та вищої освіти.

3. Актуальні проблеми психологічного супроводу навчального та виховного процесу.

Видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також фахівців відповідних галузей науки.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Биомедицинская инженерия и электроника

ISSN 2311-1100 ZDB-Number:2758719-8 

ГРНТИ 76.13 УДК 577+615.47+616-77+006.91 Затверджено до друку Вченою радою ХНТУ:_______

Періодичність випуску журналу: Два випуски на рік

Мова видання: українська, російська, англійська.

Сучасний розвиток медицини та медичної техніки висуває на перше місце розвиток теоретичних і технічних розробок в області біомедичної інженерії та електроніки. Творці журналу ставлять перед собою мету - відображення стану наукових досліджень в цій області, впровадження наукових результатів і рішення задач в області підготовки висококваліфікованих фахівців.

Електронний журнал Біомедична інженерія та електроніка є відкритим безкоштовним електронним виданням в області медичних, біологічних, технічних і хімічних наук.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Херсонського національного технічного університету

Новий сайт журналу: https://ojs.kntu.net.ua/index.php/visnyk/about

Рік заснування: 1997

ISSN: 2078 – 4481

DOI: 10.35546/kntu2078-4481

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17371 – 6141 ПР від 17.12.2010 р.

Згідно листа Міністерства юстиції України, журнал внесено до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єкта інформаційної діяльності (свідоцтво: КВ 17371-6141ПР) із правом збільшення обсягу до 60 ум.друк.од.   https://dzmi.minjust.gov.ua/home/index 

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України  категорії «Б» за економічними науками, спец. – 051; 071; 072; 073; 075; 076; 242 (Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409) та за технічними науками, спец. – 121, 122, 123, 125, 126, 131, 132, 133, 151, 274, 275, (Наказ МОН України від 02.07.2020 №886) 141, 161, 182  (Наказ МОН України від 24.09.2020 №1188) 

Журнал включено до наукометричних баз, електронних бібліотек та репозитаріїв: Google Scholar, CrossRef, National Library of Ukraine (Vernadsky).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблеми інформаційних технологій

Науковий журнал «Проблеми інформаційних технологій», «Problems of information technologies» є періодичним науковим рецензованим виданням, призначеним для публікації наукових статей з метою їх розповсюдження серед учених з різних країн світу.

 Тематична спрямованість журналу - висвітлення питань по: побудові автоматизованих систем управління, оптимальному управлінні об'єктами та системами, дослідженню інструментальних засобів для побудови універсальних та спеціалізованих комп'ютерних систем та мереж, системному аналізу.

Цільова аудиторія - українські та зарубіжні вчені, аспіранти та докторанти, а також фахівці, що мають потребу в пошуку наукової та професійної інформації.

Науковий журнал«Проблеми інформаційних технологій» включено до наступних міжнародних наукометричних баз даних, а також цифрових архівів та бібліотек з безкоштовним on-line доступом:(eLibrary.ru (РИНЦ), Research Bible, Open Academic Journals Index (OAJI), AcademicKeys, National Library of Ukraine (Vernadsky).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції

Науковий журнал «Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції» є періодичним науковим виданням, призначеним для публікації новітніх високоякісних наукових статей за наступними науковими напрямами:

1. Міжнародна економіка

2. Національна економіка та державне регулювання

3. Регіональна економіка

4. Економіка та управління підприємствами

5. Соціально-економічна політика

Видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів, фахівців державних органів управління економікою.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування

Науковий журнал «Проблеми інформаційних технологій», «Problems of information technologies» є періодичним науковим рецензованим виданням, призначеним для публікації наукових статей з метою їх розповсюдження серед учених з різних країн світу.

Тематична спрямованість журналу - висвітлення питань по: побудові автоматизованих систем управління, оптимальному управлінні об'єктами та системами, дослідженню інструментальних засобів для побудови універсальних та спеціалізованих комп'ютерних систем та мереж, системному аналізу.

Цільова аудиторія - українські та зарубіжні вчені, аспіранти та докторанти, а також фахівці, що мають потребу в пошуку наукової та професійної інформації.

Науковий журнал«Проблеми інформаційних технологій» включено до наступних міжнародних наукометричних баз даних, а також цифрових архівів та бібліотек з безкоштовним on-line доступом:(eLibrary.ru (РИНЦ), Research Bible, Open Academic Journals Index (OAJI), AcademicKeys, National Library of Ukraine (Vernadsky).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація