Редакційна політика

Галузь та проблематика

Автоматизація процесів керування, Інформаційні технології, Прикладна геометрія, Математичне моделюванння, Інженерна графіка.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Тексти статей, що надходять до редакції журналу "Прикладні питання математичного моделювання", перевіряються та рецензуються відповідно до вимог "Порядку формування Переліку наукових фахових видань України" (Наказ Міністерства освіти і науки України № 32 від15.01.2018 р.).

Відповідальний секретар визначає відповідність поданого матеріалу тематиці журналу, загальним вимогам до фахових публікацій, правилам оформлення статей до журналу "Прикладні питання математичного моделювання". Рукописи, які не відповідають переліченим вимогам до подальшого розгляду не допускаються. Автори таких рукописів інформуються про відмову в прийнятті статті до друку електронним листом від редакції журналу з переліком припущених порушень.

Рукописи всіх статей, що надходять до редакції журналу "Прикладні питання математичного моделювання", перевіряються на ступінь унікальності авторського тексту за допомогою вільного програмного забезпечення. Якщо відсоток оригінальності статті становить менше 80 %, стаття до подальшого рецензування не допускається і повертається автору. Авторам наполегливо рекомендується попередньо перевіряти власні статті на плагіат та самоплагіат.

Головний редактор журналу "Прикладні питання математичного моделювання" призначає двох рецензентів статті, що пройшла попередні етапи перевірки:
  • перший рецензент призначається із числа незалежних експертів у відповідній галузі знань, які дали згоду співпрацювати із редакцією журналу в якості рецензентів;

  • другий рецензент призначається з числа з членів редакційної колегії.

За рішенням головного редактору журналу призначення рецензентів може бути доручене одному з членів редакційної колегії. В окремих випадках питання вибору рецензентів вирішується на засіданні редакційної колегії.

Відповідальний секретар здійснює знеособлення даних про авторів статті передає її на рецензування. Закодована стаття електронною поштою надсилається рецензенту.

Розгляд статті здійснюється рецензентом за правилом подвійного сліпого рецензування (double-blind – ні автор, ні рецензент не знають один одного).

Рецензент, як правило, протягом 14 діб робить висновок про можливість публікації статті та заповнює стандартизовану форму. 
Рецензенти дотримуються норм наукової етики, зокрема щодо конфеденційності рукопису, який надано на рецензування.

Остаточний висновок рецензента містить одне з формулювань:

  • рекомендувати статтю до друку,

  • надіслати статтю на доопрацювання авторові,

  • не рекомендувати статтю до друку.

Форма для рецензування надсилається відповідальному секретареві журналу. Рецензії, підписані рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом зберігаються в редакції не менше трьох років.

У разі отримання одного позитивного висновку та одного негативного висновку від рецензентів, остаточне рішення щодо можливості друку статті у журналі приймає головний редактор журналу.

Результати рецензування відповідальний секретар повідомляє авторам статті в листі, який надсилається електронною поштою.

Бланк стандартизованної рецензії на статтю

ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ РЕЦЕНЗЕНТА ЖУРНАЛА

"ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ"

Назва статті

 

П.І.Б. рецензента

 

Науковий ступінь рецензента

 

Місце роботи рецензента

 

Дата отримання статті для рецензування

 

Дата надання рецензії до редакції

 

 

Шановний рецензенте, викладіть, будь ласка, в таблиці, яка розміщена нижче, короткі та обґрунтовані науково-методичні зауваження до тексту статті, яка рецензується. Рецензія є анонімною для авторів.

Конфіденційні коментарі для редактора можуть бути наведені в спеціально виділеному місці в кінці таблиці.

 

ФОРМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЦЕНЗЕНТОМ

 

Критерії оцінювання

Так/Ні

Коментарі

Чи відповідає тема статті науковому профілю журнала?

 

 

Чи є тема статті актуальною та значимою для практики?

 

 

Чи відповідає назва статті її змісту і меті?

 

 

Чи відповідають анотації до статті вимогам "Порядку формування Переліку наукових фахових видань України" (Наказ Міністерства освіти і науки України № 32 від 05.01.2018 р)?

 

 

Чи якісно підібрані до статті ключові слова?

 

 

Чи чітко сформульована проблема дослідження та виділена її нерозв’язана частина?

 

 

Чи достатньо повно виконаний огляд останніх досліджень та публікацій, які пов’язані з темою статті?

 

 

Чи достатньо науково обґрунтовані нові результати, які отримані в статті?

 

 

Чи методично вірно викладений основний матеріал дослідження?

У разі потреби, наведіть рекомендації щодо покращення змісту статті.

 

 

Чи відповідають висновки, які зроблені автором/авторами, отриманим результатам?

 

 

Чи наведені в статті перспективи подальших досліджень?

 

 

Чи потрібна переробка (скорочення, розширення, видалення) окремих частин статті?

 

 

Чи вважаєте Ви за потрібне внесення змін до авторського стилю викладення?

 

 

Чи наявні в тексті статті орфографічні, граматичні та пунктуаційні помилки?

 

 

Чи задовольняє Вас кількість, якість і доцільність посилань на літературні джерела?

 

 

Чи відповідає бібліографічний опис ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання"?

 

 

Чи виконана транслітерація списку використаних джерел?

 

 

Чи виконано оформлення статті в цілому відповідно до рекомендацій авторам журналу?

 

 

Рекомендації для редактора (підкреслити потрібне):

  • стаття може бути опублікована без змін;
  • стаття може бути опублікована після незначних змін;
  • стаття може бути опублікована після суттєвої переробки;
  • стаття повинна бути відхилена.

Додаткові зауваження і рекомендації рецензента автору(ам):

 

 

Конфіденційні зауваження для редактора:

 

 

 

Рецензент

 

(підпис)

П.І.Б.

 

 

 

Підпис рецензента ________________ засвідчую

 

Начальник відділу кадрів

 

П.І.Б.


 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу в Україні та Світі.

 

Архівування

Журнал ППММ використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Видавнича політика ППММ

Видавнича політика Журналу ППММ проводиться з урахуванням основних базових принципів:
- дотримання етичних норм, якими повинні керуватися особи, що беруть участь в публікації результатів досліджень (Кодекс етики наукових публікацій);
- справедливе рецензування рукописів статей з метою запобігання будь-яких фактичних або потенційних конфліктів інтересів між рецензентами і авторами (апарат рецензування);
- регламентація авторських взаємин з видавцем, визначення авторських і суміжних прав шляхом укладення з усіма авторами договору (згода на публікацію);
- категоричний осуд проявів плагіату в статтях, як порушення авторських прав і наукової етики, і прийняття всіх можливих заходів для його запобігання;
- дотримання стандартів якості статей та їх викладу, прийнятих в науковому товаристві, що передбачають актуальність і наукову новизну, достовірність, обґрунтованість, інноваційність публікацій, а також їх якісне оформлення;
- підтримка сайту журналу на сучасній видавничій платформі, згідно інформаційної стратегії, яка будується на чіткому розподілі способів і строків подання актуальною і архівної інформації;
- чітке дотримання графіка виходу Журналу.