Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Прикладні питання математичного моделювання?
Увійдіть на сайт

 

Керівництва для авторів

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

до наукового журналу

«Прикладні питання математичного моделювання»

 

Параметри файлу:

Рукопис повинен бути підготовлений за допомогою Мicrosoft Word-2003/2016; формат сторінки – А4, орієнтація сторінки – "книжкова"; границі: ліва – 2,5 см; права – 2,5 см; верхня – 2,5 см; нижня – 2,5 см; інтервал між рядками – 1,0;  інтервал між абзацами "до", "після" – 0 пт.; відступи "ліворуч", "праворуч" – 0 пт.; відступ першого рядка – 1,25 см.

 

Обов’язкові елементи статті:

 

УВАГА!

Блок «Відомості про авторів», «Назва статті», «Анотація» та «Перелік ключових слів» подається ТРЬОМА мовами (українською, англійською, російською) послідовно з однаковим форматуванням.

Перша анотація подається мовою статті.

Текст анотацій всіма трьома мовами має бути ідентичний.

Розмір анотацій – не менше 1800 знаків без пробілів.

 

 

- індекс УДК у верхньому лівому куті сторінки (Times New Roman, 12 пт.), вказується один раз;

- ініціалі і прізвище автора (авторів) великими літерами (Times New Roman, 12 пт., вирівнювання – по правому краю) (на англійську ПІБ авторів перекладається з української мови);

- повна назва організації, де працює автор (Times New Roman, 10 пт., по правому краю);

- пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.);

- назва статті великими літерами,  по центру (Times New Roman, 12 пт., жирний);

- пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.);

- анотація (Times New Roman, 12 пт., курсив);

 - перелік ключових слів, який починається зі слів: "Ключові слова:" (або "Ключевые слова:", 'Keywords:') (Times New Roman, 12 пт., курсив); 

- пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.).

 

 

Викладення основного матеріалу дослідження

Основний текст статті (Times New Roman, 12 пт.), який, у відповідності до вимог МОН України, обов’язково повинен містити такі виділені елементи:

- Постановка проблеми; 

- Аналіз останніх досліджень і публікацій; 

- Мета дослідження;

- Викладення основного матеріалу дослідження; 

- Висновки;

- Список використаної літератури;

- References.

 - інформацію про авторів (див. Зразок оформлення статті).

 

Додаткові вимоги до елементів статті:

 • Рисунки: підписи під рисунками – Times New Roman, 10 пт., жирний;
 • Формули: для набору використовувати  редактор формул Microsoft Equation 3.0 або MathType; формули по центру; нумерація формул – по правому краю;

Розміри формул за замовчуванням: звичайний символ – 12 пт; великий індекс – 7 пт; маленький індекс – 5 пт; великий символ – 18 пт; маленький символ – 12 пт. 

Для транслітерації пропонуємо скористатися наступними ресурсами:


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

(Зразок складено з уривків окремих публікацій, автори є вигаданими особами)

УДК  ХХХ.ХX

В.В. КРАВЧЕНКО, С.В. ОНОПЕНКО

Херсонський національний технічний університет

О.І. КОВАЛЕНКО

Херсонський  державний  університет

 

ВЛАСТИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ ПОБУДОВИ РОЗКЛАДУ

 

Розглянуті властивості процедури побудови розкладу, яка формалізує картковий метод ручної побудови розкладу. У загальній постановці вона є процесом упорядкування деякої скінченної множини подій в часі за умов ресурсних та інших обмежень…

Ключові слова: процедура побудови розкладу, картковий метод…

 

 В.В. КРАВЧЕНКО, С.В. ОНОПЕНКО

Херсонский национальный технический университет

А.И. КОВАЛЕНКО

Херсонский государственный университет

 

СВОЙСТВА ПРОЦЕДУРЫ ПОСТРОЕНИЯ РАСПИСАНИЯ

 

Рассмотрены свойства процедуры построения расписания, которая формализует карточный метод ручного составления расписаний. В общей постановке она является процессом упорядочивания некоторого конечного множества событий во времени в условиях ресурсных и других ограничений …

Ключевые слова: процедура построения расписания, карточный метод…

 

V.V. KRAVCHENKO, S.V. ONOPENKO

Kherson National Technical University

О.I. KOVALENKO

Kherson State University

 

THE PROPERTIES OF SCHEDULE CONSTRUCTION PROCEDURE

 

The properties of the schedule construction procedure, which formalizes the card method for manual scheduling, are considered. In the general formulation it is a process of ordering a certain finite set of events in time under resource and other constraints …

Keywords: the schedule construction procedure, card method…

 

Постановка проблеми

Задача складання розкладу є однією з найбільш розповсюджених задач, які вирішує кожна людина практично кожний день. У загальній постановці вона є процесом упорядкування деякої скінченної множини подій в часі за умов ресурсних та інших обмежень.

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Аналіз існуючих методів розв’язання задачі складання розкладу занять показує, що розв’язання задач теорії розкладів має відому складність. За змістом ці задачі відносяться до класу комбінаторних, для яких суттєве значення має розмірність…

 

Мета дослідження

Метою даного дослідження є автоматизація складання розкладу занять для системи дистанційного навчання з врахуванням завантаженості викладацького складу. Якість навчання, його економічна ефективність, зручність навчання студентів і роботи професорсько-викладацького складу залежить від вдало складеного розкладу.

 

Висновки

Під час виконання роботи було розроблено власний математичний метод для складання розкладу, а саме було визначено ряд обмежень, які враховуються при складанні розкладу, створено цільову функцію для оцінки придатності …

 

Список використаної літератури

 1. Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Математичні методи ідентифікації динамічних систем. Вінниця : ВНТУ, 2010. 260 с.
 2. Квасниця Г., Шинкаренко Г. Адаптивні апроксимації методу скінченних елементів для задач еластостатики. Вісник Львівського університету. Серія: Прикладна математика та інформатика. 2002. Вип.5. C. 95–106.
 3. Тимофієва Н. К. Один спосіб моделювання інтелекту людини з використанням комбінаторного аналізу. Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту. (ISDMCI’2014): матеріали Х Міжнародної наукової конференції (Залізний Порт, 19­23 травня 2014 р.). Херсон, 2014. С. 180-182.
 4. Тимофієва Н. К. Теоретико-числові методи розв'язання задач комбінаторної оптимізації: автореф. дис... д-ра. техн. наук. Київ, 2007. 32 с.

 

References

 1. Mokin, B. I., Mokin, V. B., & Mokin, O. B. (2010). Matematychni metody identyfikatsii dynamichnykh system. Vinnytsia: VNTU.
 2. Kvasnytsia, H., & Shynkarenko, H. (2002). Adaptyvni aproksymatsii metodu skinchennykh elementiv dlia zadach elastostatyky. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: Prykladna matematyka ta informatyka. 5, 95–106.
 3. Tymofiieva, N. K. (2014) Odyn sposib modeliuvannia intelektu liudyny z vykorystanniam kombinatornoho analiz. Proceedings of the Intelektualni systemy pryiniattia rishen ta problemy obchysliuvalnoho intelektu. (ISDMCI’2014) : materialy Х Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. (Ukraine, Zaliznyi Port, May 28-31, 2014), Kherson, pp. 180–182.
 4. Tymofiieva, N. K. (2007). Teoretyko-chyslovi metody rozviazannia zadach kombinatornoi optymizatsii. (Extended abstract of Doctor’s thesis), Kyiv: In-t kibernetyky im. V.М. Hlushkova NАN Ukrainy.

 

Кравченко Віктор Вікторович – д.ф.-м.н., професор, професор кафедри математичного  моделювання  Херсонського  національного  технічного  університету, e-mail: kravchenko@gmail.com, ORCID: 0000-0002-4107-8141.

Онопенко Сергій Васильович – аспірант кафедри технічної кібернетики Херсонського національного технічного університету, e-mail: onopenko@ukr.net, ORCID: 0000-0002-5196-5301.

Коваленко Олександр Іванович – к.т.н., доцент, доцент кафедри інформатики Херсонського державного університету, e-mail: kovalenko@i.ua, ORCID: 0000-0002-6196-540.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF, WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.
 6. Були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу і не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.